2013-05-05

Kvalitet i projekt


Den här texten berör i princip allt man förädlar för att sedan lämna i från sig men jag har valt att lägga fokus på projektperspektiv och för projektledarrollen.

Som projektledare har man ansvaret för att leverera ett resultat som motsvarar specifikationerna inom överenskommen tidsplan och med de resurser man tilldelats. D.v.s. allt mätbart man kommit överens om med uppdragsgivaren. Men allt är inte mätbart. Mycket av den kvalitet man upplever är subjektiv.
En kvalitetsaspekt är en produkts användbarhet. Användbarhet är svårt att definiera och även finna vad som ger en god användarupplevelse. Men varje person som kommer att använda den kommer snabbt till klarhet i om den är användbar och bra.

Mycket av den icke mätbara kvaliteten kommer från yrkeskunnande, erfarenhet och engagemang hos den eller de som tar fram produkten. Att de som utvecklar produkten dessutom måste förstå hur den skall användas och i vilken kontext är en förutsättning för att nå förväntad kvalitet d.v.s. utöver det som är mätbart.
De som har yrkeskunnande och erfarenhet vet när de tvingas lämna i från sig något som riskerar att ha dålig kvalitet, brister som kanske upptäcks långt senare när leveransen är gjord och projektet upplöst.

Men...
Har beställaren allt för stort fokus på specificerade mål och det samtidigt uppstår problem i projektet kan projektledaren pressas att bara tillgodose specifikationen och bortse från de subjektiva kvalitetsönskemålen och därmed det yrkeskunnande och den erfarenhet som finns i projektet..

Jag tror att ovanstående är orsak till många av de dåliga och svåranvända produkter vi har i vår omgivning, att kvalitéer som inte är mätbara utelämnas, med- eller omedvetet, i leveranser.

Hotet mot kvalitet är management i allt för rigida former, har inte beställaren förståelse för subjektiv kvalitet och reserverar resurser för detta kommer leveransen också sakna kvalitéer. En ödmjuk (men kompetent) beställare kan nå mycket längre. Förtroende för yrkeskunnande och yrkesstolthet är en förutsättning. Egenskaper som inte kan ersättas med metoder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar