2013-04-02

Det kostar att ha otur när man tänker


Systemutveckling i sammanhanget utveckling av IT-system härrör sig (förhoppningsvis) från en intention i att utveckla någon form av verksamhet m.h.a. IT så att den upplevs bättre. Bättre lönsamhet, effektivitet, produktivitet, miljömässigt eller arbetsmiljömässigt eller anpassning till yttre krav. Intentionen bör vara uttalad och följa genom de projekt som startas.

Utöver projektens mål d.v.s. en formaliserad beskrivning av intentionerna sätts också ramar upp för de projekt som startas. Ramarna består ofta av en tidsplan, med eller utan delmål,  och en beskrivning vilka resurser som projektet får tilldelat.

Ett övergripande sätt att beskriva de steg ett utvecklingsprojekt för verksamheten kan vara:

Ursprunglig verksamhet                        Förändrad verksamhet
Idé--> Design--> Kodning--> Integration--> Leverans--> Förvaltning

Vad som är känt är att ju tidigare ett tankefel introduceras (som inte ifrågasätts och åtgärdas löpande) i projektet ju högre blir kostnaden för att åtgärda felet.

Konceptuella fel, designfel eller kodbuggar beror på “den mänskliga faktorn”, någon har haft otur i sitt tänkande.

För att fånga fel används tester och metoder för test utvecklas löpande. Men... avståndet i tid mellan att ett fel introduceras tills att det upptäcks med hjälp av tester kan vara ganska lång.
Etablerade testmetoder hanterar i huvudsak den kod som levereras i samband med leverans av delar eller hela systemet.
Designfel kanske inte upptäcks förrän integrations- eller leveranstester görs. Idéfel kanske upptäcks först i förvaltningsfasen. Ett designfel kan resultera i ett misslyckat och bortkastat projekt även om alla har gjort ett perfekt arbete i projektets senare skeden.

Ett “perfekt genomfört” projekt kan också betraktas som misslyckat om det inte genererar verksamhetsnytta. Har bakomliggande idé varit dåligt genomarbetad kommer projektet inte att generera förväntad nytta.

Det gäller alltså att så snabbt som möjligt fånga resultatet av de tankefel som de inblandade orsakar och övriga risker som föreligger så att bra beslut kan tas löpande i projekten. För att göra detta behövs bättre metoder för kvalitetssäkring av projektens tidiga faser.

Kvalitetssäkrar man inte alla projektsteg med korta loopar kan “otur när man tänker” bli dyrt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar